Maria_louise91 » Specials » Wanprestatie

Wanprestatie: een tekortkoming in de nakoming en verder

Wanprestatie: een tekortkoming in de nakoming en verder Wanprestatie is een belangrijk en zeer bekend fenomeen, niet alleen bij juristen, maar vooral ook bij de leken. Veel bedrijven en consumenten krijgen te maken met tekortkomingen in de nakoming van een verbintenis, wanprestatie dus. Het is voor schuldeiser en schuldenaar van groot belang om te weten wat diens rechten omtrent de wanprestatie zijn. In deze speciale een aantal artikelen met een uitgebreide uiteenzetting.

De wanprestatie

In artikel 74 van boek 6 van het Burgerlijk wetboek vinden wij de tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, oftwel de wanprestatie. Wanneer u namelijk een verbintenis heeft gesloten, bijvoorbeeld een overeenkomst of contract, gaat u er vanuit dat de schuldenaar zijn prestatie levert en dus zijn verplichtingen nakomt. Als dit echter niet het geval is, de schuldenaar komt in zijn geheel niet na, komt niet tijdig na of komt niet juist na, dan heeft de schuldeiser bepaalde rechten. Zo kan er bijvoorbeeld worden opgeschort, worden ontbonden of schadevergoeding worden geëist. Ook de sculdenaar heeft echter rechten, hierbij noem ik dan het schuldeisersverzuim.

Voordat een schuldeiser (of schuldenaar) zijn rechten met betrekking tot de nakoming van een verbintenis kan laten gelden, zijn er een aantal stappen die vaak genomen moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toerekening van de wanprestatie aan de schuldenaar. Ook moet er gekeken worden of de schuldenaar ingebreke moeten worden gesteld of juist van rechtswege in verzuim treedt. Daarnaast moet er gesproken worden over de mogelijkheid of juist de onmogelijkheid van presteren, over de schadevergoedingsregelingen en over opschorting en ontbinding. In deze special een uiteenzetting van al deze verschillende onderwerpen rond de wanprestatie!

Wanprestatie: omschrijving en wettelijk kader

U sluit een zeer gunstig contract of overeenkomst met een door u gekozen wederpartij. U gaat er natuurlijk vanuit dat de prestaties die uit deze overeenkomst voortvloeien over en weer worden nagekomen…

Wanprestatie: volgens het Romeinse recht

Het Romeinse recht is van zeer grote invloed geweest op ons eigen Nederlandse recht. Ook in de Romeinse tijd kende men al het begrip tekortkoming, oftwel de wanprestatie. De Romeinen ontwikkelden al t…

Wanprestatie: toerekening of overmacht?

Als uw wederpartij zijn verplichtingen uit de verbintenis die deze wederpartij met u heeft gesloten, niet of niet in zijn geheel nakomt, spreken wij van wanprestatie. Om in aanmerking te komen voor sc…

Wanprestatie: is nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk?

Als uw wederpartij zich niet houdt aan zijn verplichtingen uit de verbintenis die u met hem heeft, spreken wij van wanprestatie. In de wet staat dit bekend als een tekortkoming in de nakoming van een…
Wanprestatie: ingebrekestelling en verzuim

Wanprestatie: ingebrekestelling en verzuim

Voordat een schuldenaar verplicht is om schadevergoeding te betalen na een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, kan het zijn dat de verzuimregeling eerst nog intreedt. Deze regeling vormt…

Wanprestatie: het boetebeding

Niet-nakoming van een verbintenis, oftwel wanprestatie, komt vrij vaak voor. Vele partijen houden er dan ook bij het sluiten van bijvoorbeeld een overeenkomst rekening mee dat de wederpartij tekort ko…

Wanprestatie: de ontbinding

Bij het sluiten van een wederkerige overeenkomst nemen u en uw wederpartij ieder een verplichting opzich. Als uw wederpartij vervolgens bij het uitvoeren van de verplichtingen niet of niet juist nakom…

Wanprestatie: garanderen en vrijtekenen

In contracten worden tegenwoordig vaak bedingen opgenomen die er voor kunnen zorgen dat bij foutieve nakoming van een verbintenis de aansprakelijkheid van de schuldenaar wordt beperkt of uitgebreid. B…

Wanprestatie: schuldeisersverzuim

In de meeste gevallen zal men bij verzuim denken aan het niet nakomen van een verbintenis door de schuldenaar. Toch kan het soms ook de schuldeiser zijn die bij de nakoming van een verbintenis zijn pr…

Wanprestatie: opschorting

Wanneer u een wederkerige overeenkomst met een ander sluit, nemen u en uw wederpartij beide verplichtingen op zich. Als uw wederpartij vervolgens de overeenkomst niet nakomt, wilt u natuurlijk niet me…
Gepubliceerd door Maria_louise91 op 04-01-2011, laatst gewijzigd op 08-05-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • De bronnen genoemd in de afzonderlijke artikelen